Our hearts are bleeding and eyes are tearing

Our hearts are bleeding and eyes are tearing

A STATEMENT ON ARTSAKH BY AMAA EXECUTIVE DIRECTOR/CEO, ZAVEN KHANJIAN We feel like the Apostle, hard pressed, perplexed, persecuted, struck down… No human language can capture our anguish and pain. We are speechless, heartbroken, tearful, helpless, frustrated, angry, indignant, sleepless… Our hearts are bleeding and eyes are tearing. Yet, we rush back to the Creator whom we are tempted to

Read More

There is so much to celebrate, but…

There is so much to celebrate, but…

There is so much to celebrate. It’s a season of so many rewarding accomplishments all around AMAA mission. It’s a season to celebrate life. The 2023 AMAA interns experienced a passion for the motherland and the mission. The 2023 AMAA Medical Mission again showed God’s immense love to those in need. Artsakh kindergartens held annual graduation ceremonies with children radiating

Read More

Տօնելու Շատ Բան Կայ, Սակայն…

Տօնելու Շատ Բան Կայ, Սակայն…

Տօնելու շատ բան կայ: ԱՀԱԸ-ի առաքելութեան շատ գնահատելի ձեռքբերումներու ժամանակաշրջան մըն է: Կեանքը նշելու ժամանակաշրջան մըն է: ԱՀԱԸ-ի 2023-ի փորձնակները (Interns) մեծ խանդավառութիւն ապրեցան հայրենիքի մէջ եւ իրենց առաքելութեան ընթացքին: 2023 ԱՀԱԸ-ի բժշկական առաքելութիւնը կրկին ցոյց տուաւ Աստուծոյ անսահման սէրը կարիքի մէջ գտնուողներու հանդէպ: Արցախի մանկապարտէզները շրջափակման տանջանքէն պաշտպանուած, ուրախութիւն եւ երջանկութիւն ճառագայթող երեխաներու հետ կատարեցին իրենց տարեկան աւարտական հանդէսները:

Read More

177th Anniversary of the Armenian Evangelical Church

177th Anniversary of the Armenian Evangelical Church

A Message by Pastor Aram Babajanyan, Minister of the Evangelical Church of Armenia in Gyumri This year, Armenian Evangelical family worldwide is celebrating the 177th anniversary of the Armenian Evangelical Church. Through this celebration, we praise Lord for the past 177 years, for establishing and using this church and this community as an instrument for His ministry. We remember all

Read More

The Mission Around the Globe

The Mission Around the Globe

Hand in hand, hope and tribulation, to various degrees, continue to occupy an organic day in the countries that AMAA’s present calendar serves. Some are natural turbulences that are an integral part of life anywhere. Others are of alarming proportion, man-made, with the highest degree of premeditated wickedness intended to cause pain and suffering, a prelude to commit ethnic cleansing.

Read More

A Man of Vision and Dedication

A Man of Vision and Dedication

Today, September 25, marks the 20th anniversary of the passing of Rev. Dr. Movses Janbazian. It seems like yesterday when I got the terrible call from my brother Rev. Dikran, who tearfully told the sad news. Twenty years ago, Sydney was in a celebratory mood, hosting the 2000 Summer Olympics. Receiving the shocking news, I made travel arrangements to attend

Read More

Prayer for Lebanon

Prayer for Lebanon

One Month After the Explosion of August 4, 2020 On Tuesday, August 4, 2020 at 6:10 pm a powerful explosion in the port area of Beirut shook the beautiful city. This unprecedented explosion left behind hundreds of dead, thousands injured and over 300,000 people homeless in just a matter of seconds. Many lost loved ones, family members, friends and colleagues.

Read More

On the Occasion of the 174th Anniversary of the Armenian Evangelical Church – Church Anniversary Reflections

On the Occasion of the 174th Anniversary of the Armenian Evangelical Church – Church Anniversary Reflections

By Rev. Dr. Krikor Youmshajekian, AMA-Australia President/CEO July 1 marks the 174th anniversary of the Armenian Evangelical Church. This year, because of the COVID-19 pandemic, the celebrations will be limited and it will be only organised by local churches around the world, whether virtual or small gatherings due to social distancing. Unfortunately, there will be no worldwide celebrations, where evangelical

Read More

The Church in Mission

The Church in Mission

But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the world. Acts 1:8 By Rev. Dr. Krikor Youmshajekian, President/CEO AMA-Australia If we want to be missional churches and organizations with a clear vision, we should be continually considering

Read More

AMA-Australia Pres./CEO, Rev. Dr. Krikor Youmshajekian’s Message on Ascension Sunday

AMA-Australia Pres./CEO, Rev. Dr. Krikor Youmshajekian’s Message on Ascension Sunday

Համբարձում Համբարձման դէպքին մասին շատ քիչ գիտենք ու շատ քիչ արձանագրուած է աւետարաններուն մէջ։ Ըստ Մատթէոսի, Տէր Յիսուս՝ իր աշակերտերուն վերջին անգամ ըլլալով կ՚երեւի Գալիլիա լերան վրա։ Յովհաննէս՝ բնա՜ւ չի յիշեր այդ դէպքին մասին։ Ղուկաս կ՚ըսէ. «Երբ զանոնք կ՚օրհնէր զատուեցաւ անոնցմէ եւ վեր կ՚ելլեր երկինք» (24. 51)։ Իսկ Մարկոս՝ կարճ վկայութիւն մը կ՚ընէ իր երթին մասին ըսելով. «Անոնց հետ խօսելէն

Read More