177th Anniversary of the Armenian Evangelical Church

177th Anniversary of the Armenian Evangelical Church

A Message by Pastor Aram Babajanyan, Minister of the Evangelical Church of Armenia in Gyumri This year, Armenian Evangelical family worldwide is celebrating the 177th anniversary of the Armenian Evangelical Church. Through this celebration, we praise Lord for the past 177 years, for establishing and using this church and this community as an instrument for His ministry. We remember all

Read More

Happy Birthday Armenian Evangelical Church

Happy Birthday Armenian Evangelical Church

All of us who are surrounded by so great a cloud of witnesses… let us run with perseverance in the career that is open to us. Hebrews 12:1 At the time of writing, new parliamentary elections have just taken place in Armenia. Nikol Pashinyan’s party has won the majority of seats in the National Assembly. We congratulate him and pray

Read More

Յուշամատեան – A Memoir on the Occasion of the 175th Anniversary of the AEC

Յուշամատեան – A Memoir on the Occasion of the 175th Anniversary of the AEC

This year marks the 175th Anniversary of the founding of the Armenian Evangelical Church (AEC) We praise God for the 175 years’ service and ministry of the AEC within the Armenian people Executive Director of the Armenian Evangelical World Council, Rev. Dr. Vahan H. Tootikian edited and launched the commemorative publication of a memoir entitled, “Houshamadyan (Յուշամատեան) on the Occasion

Read More

Fidelity to the Mission of Renewal

Fidelity to the Mission of Renewal

By Hratch Tchilingirian* One of the most impressive characteristics of the Armenian Evangelical Church is the fact that, despite being small in numbers among Armenians worldwide, this 175-year-old church is one of the most active, visible and organized institutions in the Armenian world. Today, the mission, value and legitimacy of the Armenian Evangelical Church is indisputable, even as there had

Read More

Archbishop Hovnan Derderian’s Congratulatory Remarks

Archbishop Hovnan Derderian’s Congratulatory Remarks

Archbishop Hovnan Derderian’s Congratulatory RemarksOn the 175th Anniversary of the Armenian Evangelical Church The Holy Gospel is Our Father and the Holy Church is Our Mother. (Vartanank) These words, which echoed from the New City of Vagharshapat (Holy Etchmiadzin), are the two Pillars that define the spiritual and moral character of each Armenian Christian. Indeed, throughout centuries, these sacred truths

Read More

On the Occasion of the 174th Anniversary of the Armenian Evangelical Church – Church Anniversary Reflections

On the Occasion of the 174th Anniversary of the Armenian Evangelical Church – Church Anniversary Reflections

By Rev. Dr. Krikor Youmshajekian, AMA-Australia President/CEO July 1 marks the 174th anniversary of the Armenian Evangelical Church. This year, because of the COVID-19 pandemic, the celebrations will be limited and it will be only organised by local churches around the world, whether virtual or small gatherings due to social distancing. Unfortunately, there will be no worldwide celebrations, where evangelical

Read More

The Church in Mission

The Church in Mission

But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the world. Acts 1:8 By Rev. Dr. Krikor Youmshajekian, President/CEO AMA-Australia If we want to be missional churches and organizations with a clear vision, we should be continually considering

Read More

AMA-Australia Pres./CEO, Rev. Dr. Krikor Youmshajekian’s Message on Ascension Sunday

AMA-Australia Pres./CEO, Rev. Dr. Krikor Youmshajekian’s Message on Ascension Sunday

Համբարձում Համբարձման դէպքին մասին շատ քիչ գիտենք ու շատ քիչ արձանագրուած է աւետարաններուն մէջ։ Ըստ Մատթէոսի, Տէր Յիսուս՝ իր աշակերտերուն վերջին անգամ ըլլալով կ՚երեւի Գալիլիա լերան վրա։ Յովհաննէս՝ բնա՜ւ չի յիշեր այդ դէպքին մասին։ Ղուկաս կ՚ըսէ. «Երբ զանոնք կ՚օրհնէր զատուեցաւ անոնցմէ եւ վեր կ՚ելլեր երկինք» (24. 51)։ Իսկ Մարկոս՝ կարճ վկայութիւն մը կ՚ընէ իր երթին մասին ըսելով. «Անոնց հետ խօսելէն

Read More