Viktor’s Account from Artsakh

Viktor’s Account from Artsakh

The Armenian community in Sydney is warmly invited to come together for a rare and deeply personal account of the conflict that has reshaped the lives of over 120,000 Artskah Armenians. Viktor Karapetyan, the AMA representative in Artsakh, a recent refugee from the ravaged region of Artsakh will be in Sydney and will offer a first-hand narrative of the consequences

Read More

AMAA’s Avedisian School Welcomes More Than 40 Displaced Students from Artsakh

AMAA’s Avedisian School Welcomes More Than 40 Displaced Students from Artsakh

As result of the tragic circumstances arising from the September 19 exodus from Artsakh, 40 new students have been enrolled at the Armenian Missionary Association of America’s Khoren & Shooshanig Avedisian School for the 2023 to 2024 academic year. These students were forcibly displaced from Stepanakert, Martuni cities, as well as from the villages of Chartar, Haterk and Khnushinak of Artsakh. 

Read More

AMAA Is Always There – All Over

AMAA Is Always There – All Over

The cry for help is repeated Loud and Clear! Thousands of our Artsakh compatriots are pouring through the border and the humanitarian crisis is escalating at a fast pace. Our people are tired. After living for more than 9 months under a blockade, in the face of a clear demonstration of ethnic cleansing, their lives have been frighteningly turned upside

Read More

Artsakh War No More

Artsakh War No More

It has been 3 years since the 44 Day War in Artsakh began on September 27, 2020. Now 3 years later, we are facing another war. This war is a war to survive, to rebuild, to thrive. On September 19th, under the pretenses of targeting “anti-terrorist activities”, intense military measures launched by Azerbaijan disguised a calculated next step toward ethnic

Read More

Our hearts are bleeding and eyes are tearing

Our hearts are bleeding and eyes are tearing

A STATEMENT ON ARTSAKH BY AMAA EXECUTIVE DIRECTOR/CEO, ZAVEN KHANJIAN We feel like the Apostle, hard pressed, perplexed, persecuted, struck down… No human language can capture our anguish and pain. We are speechless, heartbroken, tearful, helpless, frustrated, angry, indignant, sleepless… Our hearts are bleeding and eyes are tearing. Yet, we rush back to the Creator whom we are tempted to

Read More

There is so much to celebrate, but…

There is so much to celebrate, but…

There is so much to celebrate. It’s a season of so many rewarding accomplishments all around AMAA mission. It’s a season to celebrate life. The 2023 AMAA interns experienced a passion for the motherland and the mission. The 2023 AMAA Medical Mission again showed God’s immense love to those in need. Artsakh kindergartens held annual graduation ceremonies with children radiating

Read More

Տօնելու Շատ Բան Կայ, Սակայն…

Տօնելու Շատ Բան Կայ, Սակայն…

Տօնելու շատ բան կայ: ԱՀԱԸ-ի առաքելութեան շատ գնահատելի ձեռքբերումներու ժամանակաշրջան մըն է: Կեանքը նշելու ժամանակաշրջան մըն է: ԱՀԱԸ-ի 2023-ի փորձնակները (Interns) մեծ խանդավառութիւն ապրեցան հայրենիքի մէջ եւ իրենց առաքելութեան ընթացքին: 2023 ԱՀԱԸ-ի բժշկական առաքելութիւնը կրկին ցոյց տուաւ Աստուծոյ անսահման սէրը կարիքի մէջ գտնուողներու հանդէպ: Արցախի մանկապարտէզները շրջափակման տանջանքէն պաշտպանուած, ուրախութիւն եւ երջանկութիւն ճառագայթող երեխաներու հետ կատարեցին իրենց տարեկան աւարտական հանդէսները:

Read More

We Live to Keep Other Alive…

We Live to Keep Other Alive…

AMAA Artsakh Holds Camp for Youth By Viktor Karapetyan, AMAA Representative in Artsakh They are trying to eliminate us, but we live and keep others alive… Life in Artsakh is different. To live here you must be a support for those around you. You must transmit life to others. You must fight and not give up. Uncertainty, chaos, despair… it

Read More

Day Camp for Artsakh Children

Day Camp for Artsakh Children

AMAA’s Artsakh Team Holds Day Camp for Children Under Blockade   With God’s guidance and protection, the Armenian Missionary Association of America (AMAA) Artsakh team held its annual Summer Day Camp for Children in Stepanakert which is under the blockade. From July 10-21, the Camp was held in two shifts with over 175 children participating in Camp activities. The Camp was

Read More